Gönderen Konu: ıMAR KANUNU ÖZET  (Okunma sayısı 4428 defa)

MEHMET

  • Administrator
  • GOLD ÜYE
  • *****
  • İleti: 266
    • Değerleme Uzmanlığı
ıMAR KANUNU ÖZET
« : Ocak 11, 2008, 09:16:55 ÖS »
ıMAR KANUNU ÖZET

1. Röperli kroki: ada ve parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerin yazılı olduğu krokidir.

2. Ebadlı kroki: ada ve parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerin bulunduğu krokidir.

3. Uygulama krokisi: ada ve parselleri zeminde belli etmek için hazırlanan krokidir.

4. Son nüfus sayımında nüfusu 10000 geçen yerlerde imar planının yapılması zorunludur.

5. Son nüfus sayımında nüfusu 10000 aşmayan yerlerde imar planını yapılması kararını belediye meclisi verir.

6. Acilen doğan ihtiyaçlar üzerine, mevcut planın yetersizliğinde mevzii imar planı yapılır.

7. Bölge planlarını devlet planlama teşkilatı hazırlar.

8. ımar planına itirazlar 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır.

9. ımar planı alenidir. ılgili idare bir kitapçık yapar parayla satabilir.

10. Gerek gördüğü yerlerde Bayındırlık ve ıskân Bakanlığı değişiklik yaptırabilir.

11. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özelleştirme özelleştirme idaresi başkanlığınca hazırlanır özelleştirme yüksek kurulunun onay alınarak yürürlüğe girer. Belediye bu arsaların imar fonksiyonunu 5 yıl değiştiremez.

12. Konut yapımına hazır arsa sayısı bir önceki yıl verilen ruhsat sayısından az olmalıdır.

13. Belediye imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içersinde 5 yıllık imar programını hazırlamalıdır.

14. Kamulaştırma düzenleme ortaklık payı kesintisi yapıldıktan sonra arta kalan taşınmaz üzerinden yapılır.

15. Birkaç imar parselinin üzerinde bir bina varsa şüyulandırma kadar bina yapan tarafından kullanılma hakkına sahiptir

16. Düzenleme ortaklık payı kesildikten sonra taşınmaz imar parseline dönüşemiyorsa imar planı ve yönetmeliğine göre üzerine bir yapı yapılabiliyorsa kadastro parseline inşaat ruhsatı verilebilir.

17. Hisselendirilmiş parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine imar kanununun 18. maddesindeki kat mülkiyeti esası uygulandırılmıştır ibaresi yazılır.

18.  Düzenleme ortaklık payı miktarı alınamıyorsa ücret olarak alınabilir.

19. Yapı, tapu yoksa tahsis belgesi veya irtifak hakkı belgesi varsa ruhsat verilebilir.

20. Ruhsat alınmış yapıda bir değişiklik yapılacaksa tekrar ruhsat alınmalıdır. Fakat bağımsız bölümlerin brüt alanı değişmiyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabii olmaz.

21.Yapı ruhsatı almak için dilekçeye tapu mimari proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, statik proje, Röperli veya Ebadlı kroki eklenmesi gerekir.

22. Ruhsatta eksik yoksa 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik varsa tamamlandıktan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir.

23. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak projelere verilecek ruhsatta imar planında o maksada tahsis olunacak, statik, mimari, tesisat ve her türlü fenni mesuliyet üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenilmesi takdirinde avan projeye göre ruhsat verilir.

23. Avan Proje: gerçekleştirilecek bir proje hakkında düşüncelerin, kesit plan ve görünümlerinin aktarıldığı ön projedir.

24. Gelişme alanında yapı ruhsatı verilmesi için imar plan ve yönetmeliğine göre parselasyon planını belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş olması, yolların, pis su ve içme suyu şebekesi gibi teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

25. Gelişme alanında belediye encümeninden veya il idare kurulundan izin alındıktan sonra alt yapı tesisleri bulunmayan bir yerde alt yapı masraflarının %25 ini peşin geri kalanını ilgili idare alt yapıyı tamamladıktan 6 ay içinde ödemeyi tahakkuk edenlere yapı ruhsatı verilir.

26. Fenni mesuliyet sahibi ruhsattaki değişlikleri 3 gün içersinde bildirmek zorundadır.

27. Yapının fenni mesuliyetine sahip kişiler bu vazifesinden çekilecekse 3 gün içersinde ilgili idareye bildirmesi gerekir.

28. Yapının fenni mesuliyetine sahip kişi istifa etse bile istifa tarihine kadar yaptığı kısımdan sorumluluğu devam eder.

29. Ruhsat verildikten 2 yıl içinde yapıya başlanılması gerekir.

30. Yapı ruhsatı verilip 5 yıl içinde yapı bitirilmemiş olursa ruhsat hükmünü kaybeder. Ruhsat yenilenmesinde harç ödenmez.

31. Fenni bakımdan yapının bir bölümünün kullanılması uygunsa hak sahibinin isteği üzerine yapılacak başvurudan 30 gün içinde neticelendirilmesi gerekir.

32. ınşaatın bitme günü kullanma izninin verildiği gündür.

33. Kullanma izni alınmayan veya verilmeyen yapılar elektrik, su kanalizasyon gibi hizmet ve tesislerden faydalanamaz.

34.Ruhsata ve eklere uygun yapı yapılmıyorsa yapı tespit edilir ve inşaat mühürlenerek durdurulur.

35.Mühürlenerek durdurulan yapılar en geç 30 gün içinde ruhsata uygun hale getirilerek mührün kaldırılması istenir.

36.Ruhsata aykırı yapılar ruhsata uygun hale getirilmemişse belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından yıktırılır ve yıkım ücreti mal sahibinden alınır.

37.Geçici yapı izni süresi 10 yıldır. Tapu kaydına şerh edildiği günden itibaren başlar.

38. Plan tatbik olurken geçici inşaatlar yıktırılabilirler. Süre dolduktan sonra veya önce yıktırılırsa kamulaştırma hükümlerine göre bedel ödenir.

39. Kaldırım seviyesinden 0,5 m aşağıya bina yapılmasına izin verilmez.

40.Kapıcı dairesi brüt alanı 40 metrekareyi geçmeyecek şekilde bahçenin herhangi bir yerinde veya bina içersinde olabilir.

41.Plana göre otopark tahsis edilen binaların kısımları başka bir amaç için kullanılamaz. Kullanılması durumunda tebliğden 3 ay içinde düzeltilmesi gerekir. Mülk sahibi yapmazsa belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla yapılır. Masraflar sahibinden alınır.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
--------------------------------------
www.degerlemeuzmanlari.net