Gönderen Konu: spk sorularını çözerken toparladığım bilgiler  (Okunma sayısı 2199 defa)

scakir

  • Global Moderator
  • GOLD ÜYE
  • ****
  • İleti: 142
spk sorularını çözerken toparladığım bilgiler
« : Nisan 08, 2008, 10:55:42 ÖÖ »
BOğAZ ıÇıNDE
PLANLAR VE ıMAR UYGULAMALARI
ımar planlarının yapılması, onayı ve tadili
Madde 10-"Gerigörünüm" bölgesinde Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami%15 ve 4 katı (H= 12.50 m. ırtifaı), "Etkilenme" bölgesinde gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) %15 ve 5 katı (H= 15.50 m. ırtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1/1/1982 den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar Kurulunun" kararları ile 22/7/1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdı.
Ancak, kat irtifa ne olursa olsun ımar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat iskan alma mecburiyetinde olup bu işlemler yalnızca ilgili ılçe Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine göre verilir.
Gerekli görüldüğü takdirde "Boğaziçi Alanları" için yapılan planların revize edilmesi "Gerigörünüm" ve "Etkilenme" bölgelerinde 3030 sayılı kanuna göre, "sahil şeridi" ve (1) Bu maddenin 3194 s. Kanunla değişen şeklidir.
"öngörünüm" bölgelerinde ıstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından sonra " Boğaziçi ımar Yüksek Koordinasyon Kurulu" onayı ile yürürlüğe girer.
ılgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen "sahil şeridi" ve "öngörünüm" bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Belediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyükşehir Belediye Başkanının ve Boğaziçi ımar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşir. Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır.
ımar Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve ıskan, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy ışleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından oluşur. Kurulun sekreterya görevini Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı yürütür. Boğaziçi ımar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve giderleri de ıstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca aktarılır.
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları ıçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (ıskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar

ıfraz ve Tevhid ışleri:

Madde 62- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.33) Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.

(Ek fıkra - R.G.: 30.6.2001 - 24448 / m.2) 2510 sayılı ıskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal ıskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmaz.

Tevhid işlemlerinde (5000) m2 asgari büyüklük şartı aranmaz.

Yapı şartları

Madde 63 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.

(Değişik 2. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.

Beton temel ve çelik çatılı dışındaki basit örtü mahiyetindeki ser`alar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.

(Değişik 5. fıkra - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.34) Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek,
b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak,
TURıZM KANUNU MADDE 8
D. (Değişik: 24/7/2003-4957/3 md.) Bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.
E. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.
ARZı ıRTıFAK (ORTAKLAşA KULLANILAN YERLERIN AYRI TAşINMAZ OLARAK KAYDEDıLMESı DURUMUMDA ORTAYA ÇIKIYOR)
Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılabilir
Bu ortaklaşa kullanım Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde olduğu gibi ana taşınmaz mal içinde arsa payı verilmeden olabileceği gibi, arsa payı verilen bir bağımsız bölüm şeklinde ya da ayrı bir parsel üzerinde de olabilir.
ırtifak hakkı, bir gayrimenkul üzerine diğer bir gayrimenkul veya kişi lehine tesis edilen kullanma ve yararlanma hakkıdır.

ırtifak hakkının kurulması için resmi senet düzenlenerek tapu siciline tescil yapılması zorunludur. Aksine hüküm olmadıkça, mülkiyet hakkının kazanımı (ıktisap) ve tesciline ilişkin hükümler, irtifak haklarının kazanımı ve tescili için de uygulanır. Bir taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak hakkına "Arzi ırtifak Hakkı" (Taşınmaz ırtifakı) denir. Belli bir taşınmaz lehine kurulduğu için, yararlanan (Hakim) taşınmaza sahip olan, irtifak hakkına da sahip olur. Buna karşılık, yükümlü (Hadim) taşınmazı sonradan iktisap edenler de bu yükümlülüğe katlanmak zorundadır. Bir şahıs (Gerçek Kişi/Tüzel Kişi) lehine kurulan irtifak hakkına da "şahsi ırtifak Hakkı" denir. ıntifa hakkı ve sükna hakkı (Oturma Hakkı) şahsi irtifak haklarındandır; geçit hakkı ile kaynak hakkı ise bir şahıs lehine kurulabildiği gibi (şahsi), bir taşınmaz lehine (Arzi) de kurulabilir.
Bir taşınmaz lehine kurulan (Arzi) irtifak hakları devredilebilir ve miras yoluyla intikal edebilir; ancak bir şahıs lehine kurulan (şahsi) irtifak haklarının devredilmesi veya mirasçılara geçmesi mümkün değildir.

Geçit hakkı ile kaynak hakkı bir şahıs lehine kurulabildiği gibi (şahsi), bir taşınmaz lehine (Arzi) de kurulabilir, aksine sözleşme yapılmadıkça başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir. ıntifa hakkı ve sükna hakkı (Oturma Hakkı) şahsi irtifak haklarından olup, başkasına devredilemez, miras yoluyla geçmez, sürenin dolması veya hak sahibinin ölümü ile sona erer.
a-Külli halefiyet ilkesi (Tamamıyla intikal ilkesi)

Terekeye dahil haklar ve borçlar mirasçılara bir bütün olarak intikal eder. Mirasçılar sadece terekedeki mal ve hakları kazanmazlar, aynı zamanda murise ait borçları da üstlenmiş olurlar. Terekenin bir bütün olarak ve kanundan dolayı mirasçılara geçmesine “külli halefiyet ilkesi” denir.

Mirasçılar mirası kabul edip etmemekte serbesttirler. Mirasın reddi için, mirasçının murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak mirası reddettiğini açıklaması lazımdır. Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
Mirasçılar murisin borçlarından dolayı terekeye dahil mallarla değil, aynı zamanda kendi malvarlığıyla da sınırsız ve müteselsil bir sorumludurlar. Her mirasçı terekedeki borçların tamamından sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu “mirası red” veya “mirasın tasfiyesini istemek”tir.
Madde 14 - Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları:

1- Çalışma alanları:

a)Ticaret Bölgesi: ımar planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede bürolar, iş hanları, gazino, lokanta, çarşı çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi
kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.

b)Sanayi Bölgesi: ımar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.