Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
Temmuz 26, 2014, 01:02:47
9.862 Mesaj 2.471 Konu Gönderen: 8.977 Üye
Son üye: Kubra

Sponsor Bağlantılar  
Reklam
Sayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

 51 
 : Haziran 25, 2014, 13:53:23  
Başlatan ekspermuhendis - Son mesaj Gönderen: mcaglayan
SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(20/06/2014 tarihli SPK Basın Duyurusu İKİNCİ TEBLİĞ ÇALIŞMASI) (VII-128. Huh? )
HAKKINDA GÖRÜŞÜM

Öncelikle 2.tebliğ taslağında gayrimenkul değerleme işini yapan kişinin sorumluluğu ve mesleki sınırları hakkında hakkında bilgilendirme yoktur.

“SPK 2.taslak tebliğ MADDE 7 – (1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir” hükmü, kanun ve yönetmelikle çeliştiği düşüncesindeyim. Şöyle ki:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15 de değerleme uzmanını gerçek kişi bilirkişi sıfatıyla tanımlamıştır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9 da bilirkişilik yapılacak alanda en az 3 yıl deneyime sahip olunması şartı mevcuttur fakat 2.tebliğ çalışmasında lisans almak için deneyim şartı yoktur.

Deneyimin kaldırılması Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45) de aykırıdır. Uluslararası değerleme standartlarında 35 kereden  fazla, defalarca deneyimin önemine değinilmiştir. Bu durumda deneyimin şartının kaldırılması Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğe aykırıdır.

Deneyim şartının lisans alma şartları arasından kaldırılması 6362 sayılı SPK kanununa da  aykırıdır. Şöyle ki:
SPK kanunu Madde 62
Kurul, bu Kanun hükümlerine tabi kuruluşların bilgi sistemleri denetimi, derecelendirme ve değerleme faaliyetlerinin güvenli ve bağımsız şekilde yürütülmesi ve bunu teminen kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ile kamu yararını da gözetmek suretiyle uluslararası standartlara uyumunun sağlanması amacıyla düzenleme, gözetim ve denetim yapar. Bu kuruluşların yetkilendirilmesi, yönetici ve çalışanlarının lisanslanması ve bu kuruluşlar hakkındaki sicil bilgileri ile bu bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
Bu durumda lisanslarda deneyim şartının kaldırılabilmesi ancak kamu yararı ve uluslararası standartlara uyum amacıyla yapılabilir. Başkaca amaç keyfi olur, keyfi kararlar ve amaçlar doğrultusunda alınan kararlar İdare Mehkemeleri, Danıştay, AYM ve AİHM de bozulmaktadır.

Deneyim şartının kaldırılmasında kamu yararı bulunmamakta ve uluslararası uyum ise hiç yoktur. Uluslararası sistem kendini ileri eğitim ve deneyim yönünde ilerletirken bu 2.tebliğ taslağı değerleme hizmet kalitesini düşürmektedir.

Deneyim şartının lisans alma şartları arasından kaldırılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Hali hazırda lisans sahibi olan kişilerin minimum 3 yıl deneyimi mevcutken hiç deneyimi olmayan kişiler ile eşit olacaktır. Bu durum kamu yararına değildir.

SPK 2.taslak tebliğ Geçici Madde 6 da
Önceden aranan tecrübe şartı GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Konut Değerleme Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz. Maddesi yukarıda izah ettiğim gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15, Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9,  Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45), eşitlik ilkesine aykırıdır.

Deneyim şartının kaldırılması ve konut değerleme lisans için 4 yıl yerine 2 yıl eğitimin kamu yararı ve uluslarararası standartlara uyum olmadan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15, Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9, aykırı olarak keyfi şekilde kaldırılması Anayasa ile koruma altına alınmış hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine AİHS kanunilik ilkesine açıkça aykırıdır.

Deneyimin şartının kaldırılması ve 2 yıllık eğitimin ile konut değerleme lisansı verilmesinin kabul edilmesi ile hali hazırda olan yönetmelikten daha hızlı lisans verilmesi gerçekleşecektir. Deneyim şartının kaldırılarak hızla lisans dağıtılması, hali hazırda lisans sahibi çalışanların mesleki gelirini düşürecektir. Bu durum mevcut lisans sahiplerinin mülkiyet hakkına tecavüz oluşturacaktır. AİHM varlığı tanımlarken orta Avrupa iç hukukundan yararlanmaktadır. Bu nedenle AİHM varlığı tanımlarken, sahip olunan her şey olarak kabul etmektedir. Lisans şartları içinden kamu yararı olmadan, deneyim şartının çıkartılması, kişi başına düşecek mesleki gelirin düşürülmesi anlamına gelir. Mesleki gelirin kamu yararı olmadan düşürülmesi AİHS 1. Ekporotokol 1.maddede koruma altına alınmış mülkiyet hakkına tecavüz olarak AİHM tarafından geçmişte defalarca karara bağlanmıştır.

SPK 2.taslak tebliğ MADDE 7 “(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir” Bu madde açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır. Gayrimenkul işinin büyük bölümü konuttur. Bu durumda 4 yıl eğitim almış olan kişi ile 2 yıl eğitim almış olan kişi ile konut konusunda eşit kabul edilecektir. Ayrıca geçmişte konut değerleme uzmanlığı için şart olan 4 yıllık eğitim 2 yıl eğitime düşürülerek verilecek hizmetin kalitesi düşürülmüştür. Bu durum kamu yararına aykırıdır ve uluslararası standartlara uygun değildir.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de daha önce verilmiş olan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın 2.taslak tebliğde tanımlanan “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”na denk olduğu belirtilmiştir. Hali hazırda uzmanlık lisansı için 3 yıl deneyim şartı var fakat 2.taslak tebliğde bu şart yok. Bu durum da kamu yararı olmadığına göre bu iki lisansa denk denemez.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de Daha önce verilmiş olan “Konu Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın 2.taslak tebliğde tanımlanan “Konut Değerleme Lisansı”nın denk olduğu belirtilmiş. Hali hazırda lisans için 3 yıl deneyim ve 4 yıllık fakülte şartı mevcut. 2.taslak tebliğde 2yıllık yüksekokul eğitim şartı mevcut deneyim şartı mevcut değil. Kamu yararı olmadığına göre bu iki lisansa denk denemez.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de Daha önce verilmiş olan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın ve “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı”nın 2.taslak tebliğde “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” ve “Konut Değerleme Lisansı” olarak tanımladığı görülmekte. Bu durum açıkça 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa aykırıdır çünkü bu maddeler açıkça kamulaştırma kanununa müdahaledir. Kanuna müdahale ancak yasama tarafından yapılabilir. Bu durum normlar hiyerarşisine aykırıdır.
Lisans isminin değiştirilmesi ile bu meslek kamulaştırma kanunundan çıkartılmış olacaktır. Unutulmamalıdır tekniker ile teknisyen arasında veya hemşire ile ebe hemşire arasında fark vardır.
Eğer isim değişirse hiçbir mahkeme/komisyon “Gayrimenkul Değerleme Lisansını” “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” olarak kabul etmez. Bu taslak tebliğ açıkça kanuna müdahale ediyor.


Hali hazırda bulunan 3 yıllık deneyim şartının gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı için ve 1 yıl deneyim şartının ise konut değerleme uzmanlığı lisansı için devam etmesi ve konut değerleme uzmanlığı için 4 yıllık eğitim şartının sürdürülmesi, lisans isimlerinin değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sadece SPLnin yasal zemine oturtulması için yeni bir tebliğ çıkartılabilir. Gelir elde etmek için eğitim vermek veya daha fazla lisans dağıtmak isteniyorsa lisanslılara eğitim vermek yönünde çaba harcayarak SPL gelir elde edebilir. Hali hazırda yürürlükte olan tebliğde değerleme uzmanları ile ilgili maddelerin değiştirilmesine gerek yoktur.

Mevcut tebliğde 3 yıl deneyim şartı olmasına rağmen 2 günlük eğitim ile lisans verilmektedir. Bu durumun sonuçları cezai ve hukuki süreçtir.

Bizler ve sizler geleceğimizi bir şekilde planladık. Bu amaçla malımızı ve emeğimizi tükettik, manevi kayıplar yaşadık, çeşitli işlerde alnımızın teri ile hayatımızı kazanmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Lütfen bunların kıymetini görelim ve takdir edelim; aksi takdirde tüm bu emeğimiz yok olacak bıkkınlık, kaybetmişliğin verdiği üzüntü ve cesaret ile  bu dünyada hukuk ile doğru yolun bulunması, ardından ilahi adalete sığınılması gerekebilir.

Mesleğin onurunu korumakla görevli olan TDUBdir. Saygılarımla incelemenize sunarım.25/06/2014

 52 
 : Haziran 25, 2014, 13:53:04  
Başlatan ABDULLAH UZGUR - Son mesaj Gönderen: mcaglayan
SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(20/06/2014 tarihli SPK Basın Duyurusu İKİNCİ TEBLİĞ ÇALIŞMASI) (VII-128. Huh? )
HAKKINDA GÖRÜŞÜM

Öncelikle 2.tebliğ taslağında gayrimenkul değerleme işini yapan kişinin sorumluluğu ve mesleki sınırları hakkında hakkında bilgilendirme yoktur.

“SPK 2.taslak tebliğ MADDE 7 – (1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir” hükmü, kanun ve yönetmelikle çeliştiği düşüncesindeyim. Şöyle ki:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15 de değerleme uzmanını gerçek kişi bilirkişi sıfatıyla tanımlamıştır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9 da bilirkişilik yapılacak alanda en az 3 yıl deneyime sahip olunması şartı mevcuttur fakat 2.tebliğ çalışmasında lisans almak için deneyim şartı yoktur.

Deneyimin kaldırılması Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45) de aykırıdır. Uluslararası değerleme standartlarında 35 kereden  fazla, defalarca deneyimin önemine değinilmiştir. Bu durumda deneyimin şartının kaldırılması Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğe aykırıdır.

Deneyim şartının lisans alma şartları arasından kaldırılması 6362 sayılı SPK kanununa da  aykırıdır. Şöyle ki:
SPK kanunu Madde 62
Kurul, bu Kanun hükümlerine tabi kuruluşların bilgi sistemleri denetimi, derecelendirme ve değerleme faaliyetlerinin güvenli ve bağımsız şekilde yürütülmesi ve bunu teminen kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ile kamu yararını da gözetmek suretiyle uluslararası standartlara uyumunun sağlanması amacıyla düzenleme, gözetim ve denetim yapar. Bu kuruluşların yetkilendirilmesi, yönetici ve çalışanlarının lisanslanması ve bu kuruluşlar hakkındaki sicil bilgileri ile bu bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
Bu durumda lisanslarda deneyim şartının kaldırılabilmesi ancak kamu yararı ve uluslararası standartlara uyum amacıyla yapılabilir. Başkaca amaç keyfi olur, keyfi kararlar ve amaçlar doğrultusunda alınan kararlar İdare Mehkemeleri, Danıştay, AYM ve AİHM de bozulmaktadır.

Deneyim şartının kaldırılmasında kamu yararı bulunmamakta ve uluslararası uyum ise hiç yoktur. Uluslararası sistem kendini ileri eğitim ve deneyim yönünde ilerletirken bu 2.tebliğ taslağı değerleme hizmet kalitesini düşürmektedir.

Deneyim şartının lisans alma şartları arasından kaldırılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Hali hazırda lisans sahibi olan kişilerin minimum 3 yıl deneyimi mevcutken hiç deneyimi olmayan kişiler ile eşit olacaktır. Bu durum kamu yararına değildir.

SPK 2.taslak tebliğ Geçici Madde 6 da
Önceden aranan tecrübe şartı GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Konut Değerleme Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz. Maddesi yukarıda izah ettiğim gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15, Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9,  Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45), eşitlik ilkesine aykırıdır.

Deneyim şartının kaldırılması ve konut değerleme lisans için 4 yıl yerine 2 yıl eğitimin kamu yararı ve uluslarararası standartlara uyum olmadan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun Madde15, Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde7 ve Madde9, aykırı olarak keyfi şekilde kaldırılması Anayasa ile koruma altına alınmış hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine AİHS kanunilik ilkesine açıkça aykırıdır.

Deneyimin şartının kaldırılması ve 2 yıllık eğitimin ile konut değerleme lisansı verilmesinin kabul edilmesi ile hali hazırda olan yönetmelikten daha hızlı lisans verilmesi gerçekleşecektir. Deneyim şartının kaldırılarak hızla lisans dağıtılması, hali hazırda lisans sahibi çalışanların mesleki gelirini düşürecektir. Bu durum mevcut lisans sahiplerinin mülkiyet hakkına tecavüz oluşturacaktır. AİHM varlığı tanımlarken orta Avrupa iç hukukundan yararlanmaktadır. Bu nedenle AİHM varlığı tanımlarken, sahip olunan her şey olarak kabul etmektedir. Lisans şartları içinden kamu yararı olmadan, deneyim şartının çıkartılması, kişi başına düşecek mesleki gelirin düşürülmesi anlamına gelir. Mesleki gelirin kamu yararı olmadan düşürülmesi AİHS 1. Ekporotokol 1.maddede koruma altına alınmış mülkiyet hakkına tecavüz olarak AİHM tarafından geçmişte defalarca karara bağlanmıştır.

SPK 2.taslak tebliğ MADDE 7 “(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir” Bu madde açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır. Gayrimenkul işinin büyük bölümü konuttur. Bu durumda 4 yıl eğitim almış olan kişi ile 2 yıl eğitim almış olan kişi ile konut konusunda eşit kabul edilecektir. Ayrıca geçmişte konut değerleme uzmanlığı için şart olan 4 yıllık eğitim 2 yıl eğitime düşürülerek verilecek hizmetin kalitesi düşürülmüştür. Bu durum kamu yararına aykırıdır ve uluslararası standartlara uygun değildir.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de daha önce verilmiş olan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın 2.taslak tebliğde tanımlanan “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”na denk olduğu belirtilmiştir. Hali hazırda uzmanlık lisansı için 3 yıl deneyim şartı var fakat 2.taslak tebliğde bu şart yok. Bu durum da kamu yararı olmadığına göre bu iki lisansa denk denemez.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de Daha önce verilmiş olan “Konu Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın 2.taslak tebliğde tanımlanan “Konut Değerleme Lisansı”nın denk olduğu belirtilmiş. Hali hazırda lisans için 3 yıl deneyim ve 4 yıllık fakülte şartı mevcut. 2.taslak tebliğde 2yıllık yüksekokul eğitim şartı mevcut deneyim şartı mevcut değil. Kamu yararı olmadığına göre bu iki lisansa denk denemez.

SPK 2.taslak tebliğ GEÇİCİ MADDE 1 de Daha önce verilmiş olan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”’nın ve “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı”nın 2.taslak tebliğde “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” ve “Konut Değerleme Lisansı” olarak tanımladığı görülmekte. Bu durum açıkça 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa aykırıdır çünkü bu maddeler açıkça kamulaştırma kanununa müdahaledir. Kanuna müdahale ancak yasama tarafından yapılabilir. Bu durum normlar hiyerarşisine aykırıdır.
Lisans isminin değiştirilmesi ile bu meslek kamulaştırma kanunundan çıkartılmış olacaktır. Unutulmamalıdır tekniker ile teknisyen arasında veya hemşire ile ebe hemşire arasında fark vardır.
Eğer isim değişirse hiçbir mahkeme/komisyon “Gayrimenkul Değerleme Lisansını” “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” olarak kabul etmez. Bu taslak tebliğ açıkça kanuna müdahale ediyor.


Hali hazırda bulunan 3 yıllık deneyim şartının gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı için ve 1 yıl deneyim şartının ise konut değerleme uzmanlığı lisansı için devam etmesi ve konut değerleme uzmanlığı için 4 yıllık eğitim şartının sürdürülmesi, lisans isimlerinin değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sadece SPLnin yasal zemine oturtulması için yeni bir tebliğ çıkartılabilir. Gelir elde etmek için eğitim vermek veya daha fazla lisans dağıtmak isteniyorsa lisanslılara eğitim vermek yönünde çaba harcayarak SPL gelir elde edebilir. Hali hazırda yürürlükte olan tebliğde değerleme uzmanları ile ilgili maddelerin değiştirilmesine gerek yoktur.

Mevcut tebliğde 3 yıl deneyim şartı olmasına rağmen 2 günlük eğitim ile lisans verilmektedir. Bu durumun sonuçları cezai ve hukuki süreçtir.

Bizler ve sizler geleceğimizi bir şekilde planladık. Bu amaçla malımızı ve emeğimizi tükettik, manevi kayıplar yaşadık, çeşitli işlerde alnımızın teri ile hayatımızı kazanmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Lütfen bunların kıymetini görelim ve takdir edelim; aksi takdirde tüm bu emeğimiz yok olacak bıkkınlık, kaybetmişliğin verdiği üzüntü ve cesaret ile  bu dünyada hukuk ile doğru yolun bulunması, ardından ilahi adalete sığınılması gerekebilir.

Mesleğin onurunu korumakla görevli olan TDUBdir. Saygılarımla incelemenize sunarım.25/06/2014

 53 
 : Haziran 25, 2014, 12:59:20  
Başlatan ABDULLAH UZGUR - Son mesaj Gönderen: mcaglayan
Görüşüm olumsuz.

 54 
 : Haziran 25, 2014, 12:58:39  
Başlatan ekspermuhendis - Son mesaj Gönderen: mcaglayan
Görüşüm olumsuz.

 55 
 : Haziran 25, 2014, 11:39:22  
Başlatan hazir - Son mesaj Gönderen: DuzeyGDD
Konu hakkında görüşmek isterim.

0506 301 58 03
Hakan Çuvanlıoğlu

 56 
 : Haziran 24, 2014, 18:19:13  
Başlatan hazir - Son mesaj Gönderen: hazir
2007 yılından itibaren  işbankası,  yapı kredi, denizbank,teb, fortis, şekerbank, vakıfbank, halk bankası, ingbank, oyakbank, bank pozitif, bankasya,  ve sayamadığım diğer bankalara ve bunların yanı sıra özel şirketlere değerleme raporu  düzenlemiş bulunmaktayım. Sorumlu değerleme uzmanı olarak binlerce raporu kontrol etmiş bulunmaktayım
Tecrübe ve Lisansımı değerlendirebileceğim kurumsal bir firma arayışı içerisindeyim.
Makul teklifleri değerlendirmek istiyorum.

İletişim numarası bırakırsanız irtibata geçebilirim.

Saygılarımla.

 57 
 : Haziran 24, 2014, 14:24:19  
Başlatan ABDULLAH UZGUR - Son mesaj Gönderen: VARLIK VE DEGER

1.Tebliğ Taslağı için hangi öneriyi dikkate aldınız da 2.Taslak için görüş ve öneri istiyorsunuz Sayın SPK Yetkilileri!!!!

DALGA MI GEÇİYORSUNUZ KAFA MI BULUYORSUNUZ BU KADAR İNSANLA???

Bundan sonraki aşama önce hukuki adalet sonra da İlahi Makamdaki adalet....

 58 
 : Haziran 23, 2014, 15:35:50  
Başlatan antepli - Son mesaj Gönderen: antepli
Gayrimenkul Değerleme Lisansım ve 2 yıllık çözüm ortağı olarak saha tecrübem var.Çözüm ortağı olarak yada kadrolu Ankara'da çalışabilirim
Tel 0532 275 72 10
ali_yaz60@hotmail.com

 59 
 : Haziran 20, 2014, 20:48:50  
Başlatan ABDULLAH UZGUR - Son mesaj Gönderen: Exper
Yeni tebliğ taslağı:

Duyuru:
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140620&subid=2&ct=c

Taslak:
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1086&ext=pdf&submenuheader=null

Aritmetik ortalama ders başına 60'dan 50'ye, genel aritmetik geçme ortalaması 70'den 60'a indirilmiş.

Daha çok kişinin lisans alması için yırtınıyorlar ama en önemli noktayı hala kaçırıyorlar, hayırlısı.

O kadar görüş bildirildi yazılar yazıldı takan yok. Yine bildiklerini okumuşlar. Neoliberal görüşün zirvesindeler artık.  spk sırf adet yerini bulun diye görüş istiyor taktığı yok yoksa

 60 
 : Haziran 20, 2014, 19:20:07  
Başlatan ABDULLAH UZGUR - Son mesaj Gönderen: onur85
Yeni tebliğ taslağı:

Duyuru:
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140620&subid=2&ct=c

Taslak:
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1086&ext=pdf&submenuheader=null

Aritmetik ortalama ders başına 60'dan 50'ye, genel aritmetik geçme ortalaması 70'den 60'a indirilmiş.

Daha çok kişinin lisans alması için yırtınıyorlar ama en önemli noktayı hala kaçırıyorlar, hayırlısı.

Sayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Haberler